اتل متل توتوله، ايران خانوم چه جوره
هم غم داره هم غصه، نفتشو خوردن دُرُسه
گازشو بردن هندسون، آشغال چينی بسون، اسمشو بذار واردات، گور پدر صادرات
هاچين و واچين، توليدو ورچين

اتل متل توتوله، انتخابات چه جوره
هم حزب داريم هم دسته، کسی خالی نبسته!
همه رو کردن تصفيه، چهارتاشون رسميه، اسم يکيشون غضنفر، خودت بخوون تا آخر
هاچين و واچين ، مهره تو بچين

اتل متل توتوله، بسه ديگه کوتوله
دو تا رقيب زياده، می‌شيم آخر پياده
يکيشيون بايد غلاف کنه، نه آتو بده نه گاف کنه، مهدی بره باحال ميشه، ميرحسين ديگه تکخال ميشه
هاچين و واچين، همگی پاشين

يه کسی می‌خوايم که کس باشه، کتک خورش ملس باشه، از مافيا گول نخوره، با راستيا وول نخوره
به وعده‌هاش عمل کنه، مفتخورارو فَشَل کنه
يه کسی می‌خوايم که کس باشه، سمج مثه مگس باشه، با کاپشنش فريب نده، وعده‌های عجيب نده،
منزه و نظيف باشه، مفسدارو حريف باشه
يه کسی ميخوايم که کس باشه، همدل و همنفس باشه، تا ميتونه کاری باشه، به فکر بيکاری باشه،
مخش يه خورده کار کنه، از خواب مارو بيدار کنه

بالا رفتیم دوغ بود، وعده‌هاشون دروغ بود
پايين اومديم ماست بود، يه خورده سر راست بود

سراینده : ساسان برمکی

Advertisements