زوجهاي شركت كننده در مراسم ازواج دسته جمعي در شوشا در جنوب قفقاز. اين ازدواج با حضور 750 زوج توسط يك تاجر بزرگ سازماندهي شده بود و در اين مراسم به هر زوج 1000 دلار و يك گاو هديه داد