فينال مسابقه زيباترين بانوي متاهل جهان 2008 در شهر كالنينگراد روسيه برگزار شد. در اين مسابقه كه تنها بانوان متاهل شركت دارند، ناتاليا اشمارنكووا از اوكراين برنده شد.Advertisements