این عکس در تاریخ 29 سپتامبر 1932 ، از ۱۱ کارگر که درطبقه 69 آسمانخراش در حال ساخت GE Building در منهتن نیویورک مشغول صرفناهار بودند گرفته شده است.

Advertisements