شروع ترم

شروع ترم

یک هفته بعد از شروع ترم

یک هفته بعد از شروع ترم

دو هفته بعد از شروع ترم

دو هفته بعد از شروع ترم

قبل از میان ترم

قبل از میان ترم

در طول امتحان میان ترم

در طول امت�ان میان ترم

بعد از امتحان میان ترم

بعد از امت�ان میان ترم

قبل از امتحان میان ترم

قبل از امت�ان میان ترم

اطلاع از برنامه میان ترم

اطلاع از برنامه میان ترم

7 روز قبل از پایان ترم

7 روز قبل از پایان ترم

6 روز قبل از پایان ترم

6 روز قبل از پایان ترم

5 روز قبل از پایان ترم

5 روز قبل از پایان ترم

4 روز قبل از پایان ترم

4 روز قبل از پایان ترم

2 روز قبل از پایان ترم

2 روز قبل از پایان ترم

1 روز قبل از پایان ترم

1 روز قبل از پایان ترم

شب قبل از امتحان

شب قبل از امت�ان

1 ساعت قبل از امتحان

1 ساعت قبل از امت�ان

در طول امتحان

در طول امت�ان

هنگام خروج از سالن امتحان

هنگام خروج از سالن امت�ان

بعد از امتحان

بعد از امت�ان

Advertisements