مسابقه ملكه زيبايي دنيا در سال 2008 در ويتنام برگزار شد و دختر شركت كننده از ونزوئلا به مقام اول رسيد. براي دومين سال متوالي ملكه زيبايي آمريكا در حين مراسم زمين افتاد. دايانا مندوزا از ونزوئلا كه به مقام اول رسيد 22 سال دارد. شركت كننده كلمبيايي به مقام دوم دست يافت.

Advertisements