در مراسم جشن روز زن، رييس جمهور هنگام اهداي لوح به همسر شهيد مطهري هنگامي كه كهولت و كسالت وي را ديد كه قادر به برخواستن نبود با يك حركت ناگهاني همه را جا گذاشت به پايين سن پريد و به همسر اين شهيد رسيد.اين در حالي است كه پريدن احمدي نژاد را با پرش افشين قطبي مقايسه ميكنند

Advertisements