اینم از بچه‌های بعد انقلابمادرم همیشه میگه در زمان محمد رضا شاه پهلوی کمتر کسی (اینطور که مادرم میگه تنها یکی دو نفر) در بین جوانان محل پیدا می‌شد که بخواد حتی سیگار بکشه چه برسه به مواد مخدر.
مادرم می‌گوفت استعمال مواد مخدر بیشتر در بین میان سالان و سال خوردگان آن هم به تعداد محدود مورد استفاده قرار می‌گرفت

به نظر شما مقصر اصلی این زمونه ما کیه؟

Advertisements