سوت خوش حال آقای اسلام را با واهمه هویدای آقای کاتولیک مقایسه کنید. چهره آقای اسلام را می‌بینی؟ احاطه شده در شعفی زائدالوصف از غلبه غریب اوقوع اسلام در کفر.

آن هم با دوچرخه!

Advertisements