جرج بوش رئیس جمهور آمریکا در حال بوسیدن اریکا وایکافت، همسر ستوان چارلز وایکافت که مدال شجاعت را شوهرش را به خاطر شجاعت‌ها و قهرمانی‌ها وی از رئیس جمهور دریافت می‌کند


اهدا نشان به ایثارگران توسط رئیس جمهور احمدی نژاد

Advertisements